English

Dotace a Fondy

Nabídka ke spolupráci


 Výchozí formulace Nabídky společnosti AGRS, a.s.

Co chceme nabídnout našim partnerům?

Naše nabídka

Co je naším cílem


Výchozí formulace nabídky společnosti AGRS, a.s.

Zajištění ekonomické stability klientů a partnerů na základě dohodnuté a vzájemně výhodné spolupráce s využitím nástrojů a individuálních možností společenského, marketingového, reklamního a obchodního potenciálu sportu a jeho zázemí.

Pro naplnění obsahu této citace je na naší straně dostatek předpokladů. Široká škála nástrojů a možností pro zajištění dohodnutých parametrů spolupráce je doplněna nabídkou služeb v rámci existujících možností i současné poptávky v této oblasti. Pro dosažení očekávaného efektu nabízíme našim partnerům i klientům nejen odpovědné konzultační i realizační zázemí, ale také odpovědnost, korektnost a diskrétnost. V tomto, také ekonomicky výrazně aktivním prostředí, pro Vás vytvoříme předpoklady k posílení Vaší stability. Je to reálné proto, že právě toto prostředí poskytuje dostatek prostoru pro uplatnění nápadů, invence i zajímavých možností. Předkládáme tak k využití věrohodné, akceschopné i současnému stavu poptávky odpovídající zázemí, s vysokou schopností posoudit, navrhnout, připravit i realizovat.

Společnost AGRS a.s. navíc disponuje jistým kontaktním zázemím, které je možné v rámci dohodnuté spolupráce otevřít. Stejně tak společně posoudíme možnost identifikace reálných zdrojů financování z veřejných fondů ČR i strukturálních fondů EU, které mohou být dosažitelné.

Sport a jeho zázemí se již dávno staly součástí ekonomického prostoru současného světa. Ten, kdo tento fakt pochopil a variabilita tohoto prostředí se stala předmětem jeho trvalého zájmu, netratí. Navíc nadčasově posiluje vlastní dlouhodobá aktiva.

Společnost AGRS a.s. disponuje řadou vlastních / exkluzivních / námětů, spojení a v konkurenčním prostředí využitelných prostředků podporujících obvyklé postupy při řešení smluvně dohodnutých aktivit.

zpět na obsah


Co chceme nabídnout našim partnerům?

Pokud je možn formulovat nabídku společnosti, předkládáme zájemcům o spolupráci několik oblastí naší orientace:

A/ Prostředí sportovních aktivit / zastupování klubů, sportovců, vstup do sportovních soutěží, turnajů, vrcholných jednorázových akcí mezinárodního i národního charakteru, atd.

Jedná se o převzetí záruk v níže uvedeném přehledu dohodnuté spolupráce, stejně jako o kompletní přípravu záměru / akce / s individuální orientací dle zájmu klienta / klientů /. Dominantní zásadou společnosti v rámci dohodnuté spolupráce je kromě ekonomického zajištění / efektu / vytvoření, případně zprostředkování dlouhodobé koncepce vzájemné výhodnosti zúčastněných stran.

Přehled základních úkonů / nabídka obecně /:

 • posouzení návrhu, záměru, projektu, akce
 • návrh odpovídající strategie, smluvního vztahu
 • podíl na převzetí části organizačního / technického / zázemí
 • podíl na financování / převzetí /
 • zajištění sponzorů, klientů, obchodní partnerů
 • předložení jednorázového, případně dlouhodobého modelu spolupráce dle zadání
 • převzetí sportovní akce, případně definovaného podílu
 • příprava sportovně – společenských aktivit
 • technické a ekonomické zabezpečení aktivit, akcí
 • mediální propagace v rámci dohodnutých či připravených možností
 • vytvoření zázemí pro V.I.P.
 • související struktura, dohodnuté úkony

B/ Spojení sportu s podnikatelskými subjekty / aktivitami /:

Výhodnost spojení sportu a podnikatelských aktivit se stává vysoce poptávkovým artiklem. Důvodem je vysoce účinné paměťové spojení v linii nabízející subjekt - produkt – zákazník, navíc kreativní možnost aplikace. Nezbytnou zásadou výhodnosti spolupráce je nastavení takových parametrů, které v maximální míře reflektují požadavky, možnosti i potřeby smluvního partnera / partnerů /. Pro dosažení multiplikačního efektu je třeba posoudit požadavky klienta ve vztahu k možnostem individuální aktivity. Předložený model je výchozí předlohou / podkladem / pro uzavření smluvního vztahu.

Přehled využitelných možností aplikace / jakých předností využíváme /:

 • znalost prostředí vrcholového sportu
 • kontaktní zázemí v rámci sportovních organizačních struktur
 • vstup do řady vrcholných sportovních aktivit / akcí /
 • možné využití osobnostních práv sportovců v rámci marketingových a prezentačních aktivit
 • vytvoření modelu marketingového / reklamního / produktu s využitím uvedených možností / obchodní akce, veletrh, výstava, výročí firmy, významná firemní událost, apod. /
 • vytvoření unikátního modelu pro spolupráci s obchodními partnery / firemní akce s partnery /
 • identifikace vhodných podmínek spojení se sportovním zázemím
 • posouzení možností nabídky v definovaných obchodních aktivitách s využitím potenciálu sportovního zázemí
 • vstup do aktivit, na kterých se společnost podílí / připravuje, zajišťuje /, využití doprovodných propagačních a mediálních možností
 • vytvoření komplexní strategie se zaměřením na efektivitu spojení se „sportovním potenciálem “ dle individuální orientace klienta
 • vytvoření předlohy nabídkového modelu dle hodnotících kriterií v rámci dohodnutého časového období / nástroje, garance, ekonomika, náklady, daňové zvýhodnění, systém průběžného hodnocení, korekce /

C/ Sportovně společenské projekty / financování /:

Společnost AGRS a.s. trvale monitoruje trendy současné poptávky a proto součástí její strategie je spolupráce na přípravě a realizaci projektů s výše uvedeným zaměřením. Vzhledem k náročnosti komplexu příprav záměru, složitosti vyhledání zdrojů financování v závislosti na možnostech i požadavcích klienta, vytváříme komunikační vztah pro možnou spolupráci se sponzory, případně investory. Individuální jedinečnost i využitelné možnosti budou vždy předmětem konkrétního posouzení. Tento segment poptávky, tedy současně naší nabídky, bude podroben objektivnímu posouzení takových strategických partnerů, kteří mohou být zárukou ekonomické prosperity projektu i zajišťovaného konkrétního partnera / spoluinvestora /. Nabízíme svoje služby partnerům z oblasti veřejné správy a samosprávy / města, obce / stejně jako privátním, případně při jejich spojení. Zde jsme připraveni navrhnout takové modely, které budou odpovídat požadovanému záměru zejména ve vztahu k financování.

 zpět na obsah


Vážení,

dovolte abychom Vám nabídli k posouzení následující nabídku. Je skutečností, že zájmem vlastníka či manažera každého subjektu je ekonomická prosperita. Mezi nástroje, které jsou součástí jejího zajištění patří aktivní prezentace / propagace /. Možností je řada, hledání toho nejlepšího modelu by mělo být stěžejním a trvalým zájmem vedení každé společnosti. Mezi nejúčinnější nástroje marketingové i reklamní strategie patří spojení se sportem a jeho zázemím. Důvodem je zejména nepřeberná škála možností nabízející řadu alternativ i jejich kombinací. Další důležitým kriteriem je skutečnost, že sport sám o sobě nabízí celou řadu využitelných podnikatelských příležitostí, jeho prostředí poskytuje řadu využitelných kontaktů i informací, může být i významným podpůrným / lobingovým / doplňkem. Nabízíme Vám poradenskou i konzultační činnost společnosti AGRS, a.s., včetně její konkrétní nabídky.

Oprávnění naší nabídky vychází z následujících faktů:

 • znalost prostředí vrcholového sportu
 • možnost vstupu a využití vrcholných sportovních aktivit / akcí /
 • možnost uplatnění znalostí mediálního trhu
 • možnosti spolupráce / cílená podpora / v definovaných obchodních aktivitách s využitím potenciálu sportovního zázemí
 • vstup do obchodních projektů a aktivit, které společnost AGRS a.s. je schopna ovlivnit

Co je naší nabídkou:

 • vytvoření individuálního modelu marketingového / reklamního / produktu dle zájmového zadání klienta
 • vytvoření unikátního modelu pro posílení pozice a spolupráce ve vazbě na obchodní partnery / např. firemní akce s partnery, využití sportovního zázemí /
 • vytvoření komplexní strategie se zaměřením na efektivitu spojení se „sportovním potenciálem “ dle individuálního zadání a orientace klienta
 • vytvoření předlohy nabídkového modelu dle hodnotících kriterií v rámci dohodnutého časového období / nástroje, možnosti, garance, ekonomika, náklady, daňové zvýhodnění, systém průběžného hodnocení, korekce /

O čem jsme připraveni dále jednat:

 • konkrétní zájmové oblasti Vaší společnosti
 • využitelné veřejnoprávní fondy / domácí, EU, EHP, /
 • individuální možnosti využití exkluzivního kontaktního zázemí

Jak bude naše komunikace vypadat konkrétně:

 • představíte nám Vaši odbornou orientaci
 • seznámíte nás s konkrétními zájmy / vytvoření či posílení pozice, získání kontaktu, možnosti zajištění zakázek, apod. /
 • společně posoudíme naše možnosti
 • navrhneme opatření, řešení
 • nabídneme účelná spojení s využitím sportovního zázemí
 • nabídneme Vám naše kontakty
 • budeme posilovat Vaši obchodní strategii / i v konkrétních případech /
 • nabídneme Vám účast na sportovních akcích / VIP servis, kontaktní akce /
 • nabídneme korektní smluvní vztah

zpět na obsah


Co je našim cílem:

Jednoznačně spokojenost a prosperita klienta, zásadně tedy návratnost investice, dlouhodobý efekt.

Pokud se ztotožníte se skutečností, že prostředí sportu má opravdu široký potenciál možného využití, nemýlíte se. Odpověď na tuto nabídku je naším závazkem, také Vaší příležitostí.

tento web navštívilo: uživatelů